Voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden
 
Begrippen 
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis. 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van gastenverblijf Ot en Sien. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door gastenverblijf Ot en Sien zijn bevestigd.  

Prijzen en tarieven 
Alle vermeldingen op de website van gastenverblijf Ot en Sien en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. gastenverblijf Ot en Sien is niet aan kennelijk fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting. Bijzondere bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) worden apart vermeld.
 
Reservering 
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, bij voorkeur via de website of schriftelijk, evt. telefonisch ontvangt u een contract/factuur per mail van uw reservering, waarvan u één exemplaar ondertekend weer per omgaande aan ons retour dient te sturen. Een bevestiging per mail met daarin omschreven dat u akkoord gaat met het bijgevoegde contract/factuur is ook afdoende.Pas na ontvangst van een door de huurder bevestiging van het contract/factuur is de overeenkomst tot stand gekomen. gastenverblijf Ot en Sien heeft te allen tijde het recht alvorens de overeenkomst tot stand is gekomen een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken. Door ons gestuurde contract/facturen en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het contract/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het contract/factuur en of andere bescheiden aan gastenverblijf Ot en Sien te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het contract/factuur en of andere bescheiden te beroepen.  

Betaling en verdere afwikkeling 
Er dient binnen 7 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de totale huursom. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. In uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden overeengekomen. Bij boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 4 weken) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan, hetzij via de bank overgemaakt, hetzij contant betaalt.
Betaling kan per bank of contant geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van gastenverblijf Ot en Sien


Aansprakelijkheid 
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van gastenverblijf Ot en Sien kunnen gastenverblijf Ot en Sien niet binden. 


Verblijf 
Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 10,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens, slopen. thee- en handdoeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. tenzij anders overeen gekomen vermeld in het contract.
Op de dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert. De vloer aangeveegd.
 
Klachten 
Heeft u gegronde klachten over het vakantieverblijf, dan dient u contact op te nemen met de eigenaar/beheerder.
 
Slotbepaling 
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het contract/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voorzover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voorzover enige bepaling in het contract/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.